Общи условия

Общи условия за ползване на сайтa https://dramedytheatre.org/

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ТАЛАНТЛИВИТЕ ЕООД, от една страна и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://uk.godaddy.com/  (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

ТАЛАНТЛИВИТЕ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205306825, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. Незабравка № 42А, ет. 6, ап. 13, имейл адрес: [email protected].

ТАЛАНТЛИВИТЕ ЕООД обработва личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

Считано от 25.05.2018 г., Талантливите ЕООД обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Талантливите ЕООД зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва IMMO RAUNBOW, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Уведомление за поверителност” на Талантливите ЕООД, публикувано на интернет страницата на дружеството и налично в офисите му.

Моля да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://dramedytheatre.org/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://dramedytheatre.org/  всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай, че имате въпроси, моля пишете ни на имейл [email protected].

Настоящите условия съдържат информация за дейността на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ТЕАТЪР ДРАМЕДИ, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЕАТЪР ДРАМЕДИ с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от ТЕАТЪР ДРАМЕДИ на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ, за да се запознаят с предлаганите от ТЕАТЪР ДРАМЕДИ услуги. Вижте списък с предлаганите от нас услуги и техните цени

чл. 3. (1) ТЕАТЪР ДРАМЕДИ има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това.

(2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции или с изпращането на отказ от тях до ТЕАТЪР ДРАМЕДИ. Потребителят следва изрично да уведоми ТЕАТЪР ДРАМЕДИ и в случай, че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 4. (1) ТЕАТЪР ДРАМЕДИ има законен интерес да събира и обработва информация относно Потребителите след извършената от тях доброволна и информирано предоставена идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от ТЕАТЪР ДРАМЕДИ.

(2) Всякаква информация, предоставяна от потребителя, се обработва съгласно Уведомлението за поверителност на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ.

чл. 5. В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, ТЕАТЪР ДРАМЕДИ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

чл. 6. (1) Потребителят може да се идентифицира, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверителност.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ТЕАТЪР ДРАМЕДИ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение ТЕАТЪР ДРАМЕДИ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно в случай, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 7. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за ваше удобство и информация и като такива вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с ТЕАТЪР ДРАМЕДИ и ние не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не. ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове. ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 8. (1) ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описания, снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

(2) Вие изрично се съгласявате, че употребата на този уебсайт е изцяло на ваша отговорност, като ако е нанесена щета на вашата техника поради ползването му, същата е за ваша сметка.

(3) ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. Вие изрично се съгласявате, че ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

(4) ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уеб сайт са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

(5) Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да не допускате вреди на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от ваше нарушение на някое от условията за ползване на този уебсайт. Вие изрично се съгласявате, че ТЕАТЪР ДРАМЕДИ не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

чл. 9. ТЕАТЪР ДРАМЕДИ има право да забрани достъпа до уеб сайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 10. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка ТЕАТЪР ДРАМЕДИ.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ. ТЕАТЪР ДРАМЕДИ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от ТЕАТЪР ДРАМЕДИ услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ТЕАТЪР ДРАМЕДИE за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ.

чл. 11. (1) ТЕАТЪР ДРАМЕДИ има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на ТЕАТЪР ДРАМЕДИ върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(2) Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от ТЕАТЪР ДРАМЕДИ.

БИСКВИТКИ

чл. 12. ТЕАТЪР ДРАМЕДИ използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки).

Вижте повече за нашата Политика относно бисквитките тук.

За въпроси относно настоящите Общи условия за ползване на сайта можете да ни изпратите имейл, попълвайки тази форма.

Privacy Preference Center

Analytics

Анализите помагат да разберем какво се харесва на потребителите и на коя страница са отделили най-голямо внимание.

Google Analytics